Статут

Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців

СТАТУТ

ВОЛИНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ
(нова редакція)

м Луцьк – 2016 р.

 

Цей Статут визначає правові, соціальні, економічні та організаційні засади функціонування Волинського обласного об'єднання організацій роботодавців, створеного галузевими та територіальними організаціями роботодавців Волинської області, які на добровільних засадах та у відповідності з чинним законодавством України об'єдналися для здійснення діяльності, спрямованої на підвищення ролі об'єднання організацій роботодавців у соціально-трудових і економічних відносинах та на реалізацією економічної політики в області, вдосконалення соціального партнерства.

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Волинське обласне об'єднання організацій роботодавців (далі - Об'єднання) є неприбутковою громадською організацією, яка об'єднує обласні галузеві, міські і районні організації роботодавців, які діють на території Волинської області на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту економічних, соціальних та інших інтересів як організацій роботодавців, так і окремих роботодавців на місцевому та обласному рівнях, координації і консолідації дій своїх членів у соціально-трудових і економічних відносинах.
1.2. У своїй діяльності Об'єднання керується Конституцією України, законами України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про громадські об'єднання», «Про колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог», цим Статутом, законодавством про соціальне партнерство та професійні спілки, іншими нормативно-правовими актами України, а також відповідними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
1.3 Об'єднання відкрите для вступу іншим організаціям роботодавців області, створеним у відповідності з чинним законодавством, якщо таке рішення буде прийняте їх установчими зборами або згідно заяви, оформленої у встановленому порядку.

Стаття 2. Назва, місце розташування об'єднання

2.1. Назва Об'єднання:
українською мовою: Волинське обласне об'єднання організацій роботодавців, скорочена назва: Обласне об’єднання роботодавців
2.2. Назва Об'єднання є її невід'ємною ознакою і може бути використана повністю чи частково членами Об'єднання за рішенням голови або правління Об'єднання спільно чи окремо у таких випадках:
- для позначення філій та інших організацій, що створюються на території Волинської області;
- після припинення діяльності Об'єднання чи його ліквідації;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
2.3. Місцем розташування керівних органів Об'єднання є: 43020, Україна, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 3.

Стаття 3. Юридичний статус об'єднання

3.1. Об'єднання за українським законодавством є юридичною особою створене за територіальною ознакою і має статус обласного об’єднання організацій роботодавців та здійснює свою діяльність на території Волинської області у відповідності з чинним законодавством України, міжнародними угодами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також цим Статутом.
3.2. Права юридичної особи Об'єднання набуває з дати його державної реєстрації, яка проводиться в порядку, передбаченому законами України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про громадські об'єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
3.3. Об'єднання має самостійний баланс. Здійснює свою діяльність у відповідності з річними фінансовими та іншими планами, затвердженими правлінням Об'єднання, має право відкривати рахунки в установах банків, в тому числі й валютні.
3.4. Об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями належним йому майном, на яке за чинним законодавством України може бути накладене стягнення.
3.5. Об'єднання не несе відповідальності за зобов'язаннями держави так само як і держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Об'єднання, крім випадків, прямо передбачених законами.
3.7 Об'єднання може на добровільних засадах вступати до інших спілок (союзів, асоціацій тощо), а також до міжнародних громадських (неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні зв'язки, а також укладати відповідні міжнародні угоди.
3.8. Об'єднання має свою печатку, штампи, символіку. Зображення х емблеми Об'єднання може розміщуватися на його печатці, бланках, прапорах, вимпелах, знаках тощо.
Зразки печаток та штампів затверджуються головою Об'єднання.
Зразки емблеми та іншої символіки Об'єднання затверджуються правлінням Об'єднання і реєструються у відповідності до чинного законодавства України.

Стаття4. Мета, завдання та предмет діяльності об'єднання

4.1.Основною метою діяльності Об'єднання є представництво та захист законних інтересів членів Об'єднання у економічній, соціально-трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства, а також координація і консолідація дій членів Об'єднання для досягнення позитивних результатів спільної діяльності та посилення впливу на процес формування соціально-економічної політики, вдосконалення соціально-трудових відносин і розвитку соціального партнерства в області.
4.2. Основними завданнями Об'єднання є:

 • співробітництво з органами державної влади і місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями, іншими організаціями найманих працівників та забезпечення представництва і захисту законних прав та інтересів своїх членів у відносинах з цими органами;
 • сприяння становленню ринку робочої сили, збалансуванню її попиту й пропозицій, запобіганню масовому безробіттю шляхом поліпшення умов праці, створення нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення та виконання соціально-економічних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності;
 • сприяння розвитку соціально спрямованої ринкової економіки, системи соціального партнерства, консолідації роботодавців та їх організацій з метою посилення впливу на формування соціально-економічної політики, координація дій членів Об'єднання та організацій роботодавців у реалізації цієї політики;
 • участь у виробленні політики з питань зайнятості, оплати та охорони праці, соціального страхування працівників, у реалізації соціальних програм, в інших питаннях соціально-економічного характеру і трудових відносин;
 • участь у проведенні колективних переговорів та укладанні Територіальної тристоронньої угоди, координація дій роботодавців - членів Об'єднання у виконанні зобов'язань за укладеною угодою та забезпечення виконання своїх зобов'язань за цією Угодою;
 • контроль за виконанням іншими сторонами соціального партнерства зобов'язань за укладеною Територіальною тристоронньою угодою;
 • сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців-членів Об'єднання при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання страйкам, як крайньому засобу вирішення цих конфліктів;
 • сприяння вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, поширенню професійних знань та досвіду;
 • участь у розробленні стратегії розвитку та розподілі фондів соціального страхування, здійсненні контролю за цільовим використанням цих фондів, формуванні сторони роботодавців в їх керівних органах;
 • участь у громадському контролі щодо забезпечення прав споживачів та добросовісної конкуренції;
 • розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними організаціями роботодавців та їх об'єднаннями.

4.3. Для виконання завдань, визначених цим Статутом, Об'єднання у встановленому порядку:

 • представляє та захищає права і інтереси своїх членів у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, професійними спілками та іншими суб'єктами соціального партнерства;
 • має право висувати своїх представників для обрання до органів місцевого самоврядування та Верховної Ради України;
 • виступає стороною від роботодавців у тристоронніх переговорах при укладанні та виконанні Територіальної тристоронньої угоди;
 • координує та надає практичну допомогу організаціям роботодавців міст і районів області по укладанню Територіальних угод;
 • координує і контролює дії роботодавців та вживає заходів щодо виконання зобов'язань, взятих на себе Об'єднанням відповідно до Територіальної тристоронньої угоди;
 • сприяє вирішенню індивідуальних трудових спорів (конфліктів);
 • проводить незалежну громадську експертизу проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання соціально-трудових, економічних відносин, державних програм зайнятості, охорони праці, проведення податкової, цінової політики, інших програм соціально- економічного розвитку, надає свої висновки зацікавленим організаціям;
 • бере участь у формуванні сторони роботодавців в обласній Територіальній тристоронній соціально-економічній раді, інших тристоронніх або двосторонніх органах соціального партнерства;
 • координує діяльність членів Об'єднання, пов'язану із забезпеченням суспільного виробництва товарів і послуг та зайнятості населення, із виконанням науково-технічних, інвестиційних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції та послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, поліпшення оплати та умов праці;
 • організовує проведення громадської експертизи проектів нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • координує діяльність членів Об'єднання, пов'язану з організацією та здійсненням соціального страхування;
 • у порядку, встановленому чинним законодавством, створює підприємства, установи, організації для виконання статутної мети Об'єднання, в тому числі навчальні, дослідні, консультаційні, правові та соціологічні центри тощо;
 • сприяє вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів організацій роботодавців-членів Об'єднання, поширенню професійних знань та досвіду;
 • вносить пропозиції щодо вдосконалення організації професійно-технічного навчання;
 • здійснює співробітництво з громадськими неурядовими організаціями та подібними закладами інших країн з метою обміну професійним досвідом та посилення інтеграційних процесів;
 • проводить роботу з узагальнення даних та інформування членів Об'єднання про практику застосування норм трудового законодавства, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів;
 • створює необхідні громадські комісії, комітети, координаційні ради, інші робочі органи Об'єднання та делегує їм певні повноваження;
 • організовує проведення спільних нарад, переговорів та інших заходів між сторонами соціального партнерства;
 • вживає заходів, спрямованих на реалізацію інвестиційних проектів програм, впровадження ефективних технологій та індустрій, а також на ефективне використання ресурсів роботодавців;
 • організовує консультації, конференції, семінари, «круглі столи» та інші заходи для роботодавців, консультує роботодавців-членів Об'єднання та надає їм всіляку інформаційну допомогу з будь-яких питань їх поточної діяльності;
 • здійснює інформаційну та редакційно-видавничу діяльність відповідності до чинного законодавства України;
 • здійснює іншу діяльність, що відповідає меті створення Об'єднання та не заборонена чинним законодавством України.

Стаття 5. Членство в об'єднанні

5.1.Членами Об'єднання можуть бути територіальні обласні, обласні галузеві організації роботодавців, а також місцеві організації роботодавців та їх об'єднання, які створені відповідно до Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» Статутами яких передбачено захист та представництво інтересів своїх членів як роботодавців на територіальному, галузевому або місцевому рівнях Волинської області і які прагнуть досягнення мети діяльності, визнають Статут Об'єднання, виявили згоду виконувати його вимоги, сплачують вступні та членські внески.
Додаткові взаємовідносини Об'єднання та його членів можуть регулюватися окремою угодою, яка затверджується правлінням Об'єднання.
5.2. Прийом членів до Об'єднання здійснюється на підставі заяви правлінням Об'єднання.
5.3.Членам Об'єднання видаються посвідчення встановленого зразка.
5.4. Всі члени Об'єднання мають рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності Об'єднання незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.
5.5. Будь-який член Об'єднання має право вийти з Об'єднання, попередивши про це правління Об'єднання не пізніше, ніж за місяць до фактичної дати виходу з Об'єднання.
5.6. У випадку виходу члена з Об'єднання майно або кошти, внесені ним для організації діяльності Об'єднання, в тому числі у вигляді вступних, членських, цільових та добровільних внесків не повертаються.
5.7. Член Об'єднання, стосовно якого не спростовано документального підтверджених свідчень, що він систематично не виконує або неналежним чином виконує вимоги та положення цього Статуту або перешкоджає своїми діями досягненню мети Об'єднання, може бути виключений з Об'єднання за рішенням правління Об'єднання.
Майнові відносини члена з Об'єднанням у такому випадку вирішуються відповідно з п. 5.6. цього Статуту.
Рішення про виключення може бути оскаржене до Зборів Об'єднання або до суду.
5.8. Об'єднання не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників і членів, а засновники і члени - за зобов'язаннями Об'єднання, крім тих випадків, що прямо передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, документами Об'єднання чи окремими угодами між Об'єднанням та його членами.

Стаття 6. Права та обов'язки членів об'єднання

6.1. Члени Об'єднання мають право:

 • через своїх представників брати участь у роботі зборів Об'єднання;
 • брати участь у діяльності Об'єднання в обсязі та формах, передбачених цим Статутом;
 • представники членів Об'єднання можуть обирати та бути обраними до керівних і контрольних органів Об'єднання та отримувати інформацію про їх роботу;
 • через своїх представників брати участь в управлінні Об'єднанням у порядку, передбаченому цим Статутом ;
 • брати участь в обговоренні і визначенні основних напрямків діяльності Об'єднання та його робочих органів, а також в інших заходах, що здійснюються Об'єднанням;
 • користуватися у встановленому порядку майном та отримувати допомогу від Об'єднання;
 • вносити заяви і пропозиції на розгляд зборів та інших керівних органів Об'єднання, а також використовувати інші права, передбачені цим Статутом;
 • брати участь в реалізації програм Об'єднання та контролювати їх виконання;
 • надавати будь-яку допомогу Об'єднанню та її структурним підрозділам;
 • публікувати свої матеріали, рекламу, оголошення в друкованих органах Об'єднання;
 • вийти із складу Об'єднання в порядку та на умовах, обумовлених цим Статутом.

6.2. Члени Об'єднання зобов'язані:

 • дотримуватись Статуту Об'єднання та виконувати його вимоги; робити посильний внесок в діяльність та розвиток Об'єднання в порядку, передбаченому цим Статутом, а також надавати необхідну допомогу Об'єднанню;
 • забезпечувати, у відповідності з умовами цього Статуту, повне за обсягом та своєчасне за строком виконання прийнятих на себе обов'язків;
 • виконувати зобов'язання, прийняті Об'єднанням відповідно до регіональної угоди;
 • не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Об'єднання;
 • через своїх представників брати участь у роботі органів, комісій та комітетів Об'єднання;
 • сплачувати вступні та членські внески в порядку, встановленому правлінням Об'єднання;
 • виконувати рішення керівних органів Об'єднання;
 • брати участь у роботі по досягненню мети та завдань Об'єднання.

6.3. Розмір вступних та членських внесків визначається правлінням Об'єднання в залежності від фонду оплати праці або кількості найманих працівників, що працюють у членів обласних галузевих і територіальних організацій роботодавців.
6.4. З моменту вступу до Об'єднання, члени автоматично делегують йому основні повноваження щодо встановлення конкретних соціальних норм та стандартів в Територіальній тристоронній угоді. Положення такої угоди, відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», діють безпосередньо та є обов'язковими для всіх суб'єктів, які перебувають у сфері дії сторін, що підписали Угоду, в тому числі для членів Об'єднання.
6.5. Жоден з членів Об'єднання не вправі передавати третім особам
повністю чи частково свої права та обов'язки за цим Статутом без попередньої
згоди правління Об'єднання.

Стаття 7. Збори Об'єднання

7.1. Вищим керівним органом Об'єднання є збори, які скликаються однин раз на 4 роки правлінням Об'єднання, головою або за вимогою не менше 1/3 членів Об'єднання.
7.2. Норми представництва на збори встановлюються правлінням Об'єднання.
7.3. Про час скликання, порядок денний, норму представництва делегатів на збори правління оголошує не пізніше як за один місяць до дати проведення зборів, а на позачергові збори - не пізніше як за два тижні до їх проведення.
7.4. При вирішенні питань на зборах кожен з делегатів має один голос.
7.5. Підрахунок голосів на зборах здійснюється лічильною комісією, яка обирається зборами. До складу лічильної комісії не можуть обиратися голова та члени правління Об'єднання.
7.6. До виключної компетенції зборів належать:

 • затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту Об'єднання;
 • визначення основних напрямків діяльності Об'єднання, затвердження його довгострокових програм, планів та звітів про їх виконання;
 • обрання голови, членів правління, мандатної та ревізійної комісій Об'єднання;
 • розгляд та затвердження звітів голови правління, ревізійної та мандатної комісій Об'єднання, оцінка їх діяльності;
 • прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Об'єднання, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
 • реалізація права власності на майно Об'єднання;
 • затвердження положення про ревізійну комісію Об'єднання;
 • прийняття рішень з усіх інших питань діяльності Об'єднання.

7.7. Питання щодо затвердження і внесення змін та доповнень до Статуту Об'єднання, прийняття рішень про припинення діяльності Об'єднання, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу приймаються більшістю у 2/3 голосів делегатів, присутніх на зборах, як правило, відкритим голосуванням. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.
7.8. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 60% обраних делегатів.
7.9. У разі необхідності збори можуть делегувати окремі управлінські повноваження правлінню Об'єднання (за винятком пункту 7.6 статті 7 цього Статуту).
7.10. Позачергові збори Об'єднання скликаються головою, правлінням Об'єднання, або на вимогу не менше 1/3 членів Об'єднання, якщо цього вимагають інтереси Об'єднання в цілому.
7.11. На зборах головує голова Об'єднання.

Стаття 8. Правління об'єднання

8.1. Керівництво діяльністю Об'єднання в період між зборами здійснюють голова та правління Об'єднання.
8.2. Рішення про скликання правління, порядок денний, дату проведення приймає голова Об'єднання і повідомляє про це членам правління не пізніше як за два тижні до його засідання.
8.3. Правління Об'єднання обирається зборами терміном на 4 роки.
8.4. Правління Об'єднання:

 • за поданням голови затверджує першого заступника, заступників голови правління та виконавчого директора Об'єднання;
 • координує та спрямовує діяльність виконавчої дирекції Об'єднання;
 • розглядає і вносить пропозиції щодо проектів нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення про вступ до об'єднань організацій роботодавців, інших неурядових громадських організацій, а також міжнародних організацій;
 • формує основні напрямки діяльності Об'єднання;
 • затверджує річні плани роботи Об'єднання;
 • координує діяльність членів Об'єднання;
 • приймає рішення про створення відділень, представництв Об'єднання, підприємств, господарських товариств, інших господарських суб'єктів, затверджує їх статути чи положення про них;
 • утворює комісії, комітети, координаційні ради, інші робочі органи Об'єднання як тимчасові, так і постійно діючі і затверджує положення про них;
 • приймає рішення про дострокове припинення повноважень голови Об'єднання у випадках, передбачених законодавством і цим Статутом, та призначає з числа членів правління виконуючого обов'язки голови;
 • здійснює господарське управління майном Об'єднання;
 • затверджує правила, процедури, положення про органи управління Об'єднання та інші внутрішні документи, визначає організаційну структуру Об'єднання;
 • розподіляє кошти, затверджує структуру, кошторис витрат Об'єднання, контролює його виконання, встановлює мінімальні розміри вступних та членських внесків і порядок їх сплати;
 • приймає рішення про заснування друкованих органів Об'єднання та про участь у створенні інших громадських неприбуткових організацій і фондів, а також суб'єктів підприємницької діяльності або придбання їх часток (паїв) чи акцій;
 • нагороджує членів Об'єднання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги за рахунок коштів Об'єднання та про надання інших пільг, встановлених Об'єднанням;
 • приймає до Об'єднання нових членів та виключає їх з Об'єднання у випадках і в порядку, передбачених цим Статутом.
 • затверджує представників Об'єднання до складу обласної Територіальної соціально-економічної ради для участі в колективних переговорах з Волинською обласною державною адміністрацією, федерацією профспілок області з укладання Територіальної тристоронньої угоди та для роботи в інших тристоронніх переговорах, а також, при необхідності, рекомендує представників Об'єднання до міжнародних органів та організацій.

8.5. Правління Об'єднання проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання правління вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини його членів.
Допускається прийняття рішення правлінням Об'єднання шляхом опитування. В цьому випадку проект рішення розсилається членам правління Об'єднання поштою, електронною поштою, факсом. Члени правління Об'єднання протягом трьох робочих днів мають повідомити голову правління Об'єднання про своє рішення.
Правління Об'єднання приймає рішення більшістю голосів присутніх на засіданні членів правління. В разі, коли рішення не може бути прийняте у зв'язку з рівним розподілом голосів, вирішальним є голос голови.
8.6. Позачергові засідання правління скликаються головою Об'єднання за його ініціативою або на вимогу не менше половини членів правління.
8.7. Голова Об'єднання за посадою є і головою правління та виконує обов'язки головуючого на засіданнях правління. У разі відсутності голови правління засідання проводить його перший заступник або один із заступників.
8.8. Своїм рішенням правління може делегувати голові чи виконавчому директору окремі адміністративно-розпорядчі повноваження.
8.9. Рішення правління Об'єднання оформляються протоколом, який підписує голова правління Об'єднання.

Стаття 9. Голова правління об'єднання (Голова об'єднання)

9.1. Голова правління Об'єднання (голова Об'єднання) є вищою посадовою особою Об'єднання, діє від його імені та представляє його інтереси в органах законодавчої і виконавчої влади, громадських об'єднаннях, міжнародних організаціях. У своїй діяльності голова керується цим Статутом, рішеннями зборів, правління та чинним законодавством України.
9.2. Голова правління Об'єднання (голова Об'єднання) обирається зборами терміном на 4 роки, але не більше двох термінів підряд.
9.3. Голова правління Об'єднання (голова Об'єднання) підзвітний та підконтрольний зборам та правлінню Об'єднання і несе перед ними персональну відповідальність за виконання або неналежне виконання покладених на нього завдань та функцій.
9.4. Голова Об'єднання:

 • без доручення представляє Об'єднання в усіх установах та організаціях області та за її межами, діє від імені Об'єднання та в його інтересах;
 • організує роботу і проводить засідання правління Об'єднання, несе персональну відповідальність за виконання його рішень;
 • вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Об'єднання в межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;
 • приймає рішення з усіх питань діяльності Об'єднання, які не є виключною компетенцією зборів, або не віднесені до повноважень правління Об'єднання;
 • здійснює оперативне керівництво роботою Об'єднання та контролює виконання розроблених та затверджених зборами і правлінням програм, планів і заходів;
 • підписує договори, угоди та інші документи від імені Об'єднання, в тому числі міжнародні;
 • здійснює управління майном Об'єднання, включаючи фінансові кошти, у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом;
 • здійснює контроль за підготовкою матеріалів та пропозицій для розгляду зборами та правлінням;
 • відповідає за стан дотримання фінансової дисципліни в Об'єднанні, своєчасну і повну сплату членських та цільових внесків;
 • визначає та затверджує функціональні обов'язки першого заступника, заступників голови правління та виконавчого директора Об'єднання;
 • вносить пропозиції правлінню про затвердження або звільнення першого заступника, заступників голови правління та виконавчого директора Об'єднання;
 • встановлює для працівників виконавчої дирекції Об'єднання систему та розміри оплати праці, додаткові відпустки та інші пільги, передбачені чинним законодавством;
 • укладає трудовий договір з виконавчим директором Об'єднання;
 • координує роботу виконавчої дирекції Об'єднання;
 • вживає будь-які інші заходи, що необхідні для досягнення мети Об'єднання, за виключенням тих, які у відповідності з цим Статутом відносяться до виняткової компетенції зборів чи правління.

9.5. У разі тимчасової відсутності голови його обов'язки виконує за посадою перший заступник, а при відсутності першого заступника – один із заступників або членів правління, про що голова видає відповідний наказ.

Стаття 10. Виконавча дирекція об'єднання

10.1. Виконавча дирекція Об'єднання є його адміністративно- розпорядчим та виконавчим органом і забезпечує діяльність правління та голови Об'єднання, організовує роботу апарату по виконанню рішень керівних органів Об'єднання, поточних планів та завдань, вирішення фінансових та інших питань, пов'язаних з забезпеченням діяльності Об'єднання, підтримання контактів та надання необхідної інформації. Координує роботу комісій, комітетів, координаційних рад та інших робочих органів Об'єднання.
10.2. Положення про виконавчу дирекцію Об'єднання, кошторис витрат на її утримання та структура затверджуються правлінням Об'єднання.
10.3. Виконавчу дирекцію очолює виконавчий директор, який затверджується на посаду правлінням Об'єднання.
10.4 Виконавчий директор:

 • за погодженням з головою правління Об'єднання приймає на роботу штатних працівників виконавчої дирекції, затверджує їх посадові інструкції та функціональні обов'язки;
 • за дорученням голови Об'єднання представляє Об'єднання в державних та інших органах і організаціях, здійснює дії і укладає цивільно-правові угоди, розпоряджається коштами в обсягах затвердженого кошторису на утримання виконавчої дирекції, відкриває рахунки в установах банків, здійснює оперативне управління майном Об'єднання, виконує інші повноваження покладені на нього головою та правлінням Об'єднання;
 • відповідає за стан бухгалтерського обліку, своєчасну сплату податків і подання бухгалтерської та іншої звітності.

10.5. Виконавчий директор підзвітний правлінню та голові Об'єднання і несе перед ними персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

Стаття 11. Порядок звітування керівних органів об’єднання пред його членами

11.1 Керівні органи Об’єднання забезпечують для членів Об’єднання вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснення Статутних завдань
11.2 Керівні органи Об’єднання у 30 (тридцяти) денний терміни надають відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Об’єднання щодо діяльності Керівних органів Об’єднання та реалізації Статутних завдань.
11.3. Керівні органи Об’єднання звітують перед членами Об’єднання
на Загальних Зборах п. 7.1 цього Статуту з питань, пов’язаних із реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Об’єднання.
11.4. Щорічний звіт щодо виконання Статутних завдань підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Об’єднання протягом 30 (тридцяти) днів із дня подання звітності членам Об’єднання на Загальних Зборах відповідно до вимог п. 11.3. цього Статуту

Стаття 12. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів об’єднання та розгляду скарг

12.1. Члени Об’єднання мають право оскаржувати рішення, дію або бездіяльність іншого члена Об’єднання, Голови Об’єднання, члена Правління Об’єднання шляхом подання письмової скарги, а саме:

на дії, бездіяльність або рішення члена Об’єднання
 • первинна скарга подається до Голови Об’єднання , який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржуються, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника.
 • в разі відхилення скарги повторна скарга подається до Правління Об’єднання, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні із обов’язковим викликом члена Об’єднання, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
 • в разі відхилення скарги Правлінням Об’єднання повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні із обов’язковим викликом члена Об’єднання який скаржиться, а також члена Об’єднання дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується; 
на дії, бездіяльність або рішення Голови Об’єднання
 • первинна скарга подається до Правління Об’єднання, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим
  викликом члена Об’єднання, який скаржиться, а також Голови Об’єднання дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням Об’єднання
 • повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні із обов’язковим викликом члена Об’єднання, який скаржиться, а також Голови Об’єднання дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
на дії, бездіяльність або рішення члена Правління Об’єднання
 • первинна скарга подається до Голови Об’єднання, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 (двадцяти) робочих днів із обов’язковим викликом члена Об’єднання, який скаржиться, а також члена Правління Об’єднання дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Об’єднання
 • повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні із обов’язковим викликом члена Об’єднання а також члена Правління Об’єднання дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

Стаття 13. Ревізійна комісія

13.1. Контроль за дотриманням цього Статуту, формуванням та використанням власності Об'єднання, виконанням рішень зборів та інших керівних органів Об'єднання, його фінансовою та господарською діяльністю, а також діяльністю створених Об'єднанням підприємств здійснює ревізійна комісія.
13.2. Ревізійна комісія обирається зборами Об'єднання строком на 4 роки. Її кількісний склад визначається зборами Об'єднання.
13.3. Ревізійна комісія проводить ревізії і здійснює контроль за виконанням рішень керівних органів Об'єднання та звітує про результати перед головою, правлінням і зборами Об'єднання.
13.4.За рішенням голови, правління, зборів Об'єднання проводить планові та позапланові ревізії.
13.5. Діяльність ревізійної комісії регулюється Положенням про неї, яке затверджується зборами Об'єднання.
13.6. Ревізійна комісія підзвітна зборам Об'єднання.

Стаття 14. Мандатна комісія

14.1. Мандатна комісія обирається Зборами для перевірки повноважень делегатів зборів та легітимності кандидатів у члени Об'єднання простою більшістю голосів делегатів, присутніх на зборах.
14.2. Мандатна комісія обирається зборами Об'єднання строком на 4 роки та підзвітна їм. Її кількісний склад визначається зборами Об'єднання.
14.3. Мандатна комісія здійснює також перевірку дотримання порядку делегування та дострокового відкликання (заміни) членів правління. Рішення мандатної комісії з цих питань є остаточними і оформлюються протоколом, який в порядку інформації доводиться до відома членів правління Об'єднання.
14.4. Мандатна комісія може вносити пропозиції щодо виключення з Об'єднання його членів, а також виконує інші функції, делеговані їй зборами.
14.5. Рішення мандатної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії.
14.6. Діяльність комісії регулюється положенням про мандатну комісію, яке затверджується правлінням Об'єднання.

Стаття 15. Майно та кошти об'єднання

15.1. Майно Об'єднання належить йому на праві власності. У власності Об'єднання можуть бути рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на підставах, передбачених законодавством.
15.2. Об'єднання має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству, у тому числі надавати фінансову допомогу для розвитку та виконання статутних цілей і завдань інших громадських організацій відповідного виду.
15.3. Функціонування Об'єднання здійснюється за рахунок коштів, джерелами яких є: вступні, членські та цільові внески;

 • доходи від підприємств, установ, організацій, часток, паїв, акцій, що належать Об'єднанню;
 • цільові гранти міжнародних фінансових та інших організацій;
 • добродійні внески та пожертвування, що надходять від фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження не заборонені законодавством України.

15.4. Об'єднання може отримувати у володіння та користування майно, що належить його членам, а члени Об'єднання можуть отримувати у володіння та користування майно належне Об'єднанню на умовах та в порядку встановленому окремими угодами між Об'єднанням та його членами.
15.5. Отримані Об’єднанням доходи (прибутки) або їх частина не підлягають розподілу серед його засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
15.6. Об’єднання здійснює передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Стаття 16. Наймані працівники об'єднання

16.1. Всі питання, пов'язані із штатними працівниками виконавчої дирекції Об'єднання, регулюються трудовим законодавством України, цим Статутом, положенням про виконавчу дирекцію, посадовими інструкціями та функціональними обов'язками, які у разі необхідності розробляються і затверджуються у встановленому порядку.

Стаття 17. Припинення діяльності об'єднання

17.1. Об'єднання припиняє свою діяльність у таких випадках:

 • за рішенням зборів Об'єднання;
 • за рішенням суду.

17.2. У випадку ліквідації Об'єднання збори призначають ліквідаційну комісію. У разі ліквідації Об'єднання за рішенням суду, ліквідаційна комісія призначається цим органом.
17.3. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження зборам Об'єднання. У разі, якщо збори дали відповідне доручення голові ліквідаційної комісії, ліквідаційний баланс затверджується головою ліквідаційної комісії.
17.4. Реорганізація Об'єднання здійснюється за рішенням зборів. При реорганізації Об'єднання вся сукупність прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

Стаття 18. Порядок внесення змін і доповнень до статуту об'єднання

18.1 Зміни і доповнення до цього Статуту приймаються зборами в порядку, визначеному в абзаці першому п.7.6 цього Статуту та оформляються у письмовій формі.
18.2 Про прийняті зборами зміни і доповнення до цього Статуту Об'єднання повідомляє реєструючий орган.